گروه خدمات

مشاوره ‌ و خدمات امور مهاجرت و
اخذ اقامت به روشهای مختلف در سرزمین مهاجرت

آموزش زبان دانمارکی به صورت آنلاین
آموزش مبتدی تا پیشرفته زبان دانمارکی جهت امتحانات زبان دانمارکی
استفاده از اساتید دانمارکی و ممتحن امتحانات